อีสท์ วอเตอร์ มุ่งพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเตรียมพร้อมสู่อีอีซี

อีสท์ วอเตอร์ มุ่งพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเตรียมพร้อมสู่อีอีซี

อีสท์ วอเตอร์ เดินหน้าพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย สานต่อภารกิจเพื่อชุมชนและสังคม จับมือสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาร่วมกัน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านวิชาการและเพิ่มศักยภาพนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC

        บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์  โดยคุณบดินทร์  อุดล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อร่วมมือกันพัฒนาวิชาการ และศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

        สำหรับการลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างอีสท์ วอเตอร์ และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกกับอีสท์ วอเตอร์และบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือ เป็นการสนับสนุนและเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสู่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC โดยดำเนินการตามเงื่อนไขพิเศษการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ด้านการพัฒนาบุคลากร ในพื้นที่ EEC ให้นักศึกษามีโอกาสในการเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ พัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสนำความรู้จากสาขาวิชาที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ ให้นักศึกษามีประสบการณ์การทำงานจริง และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต

        หนึ่งในภารกิจสำคัญของอีสท์ วอเตอร์ คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน เพื่อสร้างความยั่งยืนส่งเสริมให้ชุมชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยกำหนดนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความยั่งยืน ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเพื่อสร้างชุมชนและสังคมที่มีคุณภาพ นับเป็นนิมิตหมายและจุดเริ่มต้นที่ดี ที่จะยังประโยชน์ให้พื้นที่ EEC ส่งผลดีต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจพื้นที่ ซึ่งอีสท์ วอเตอร์ พร้อมและยินดีที่จะร่วมมือสนับสนุนกับทุกภาคส่วน ภายใต้การบริหารงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศ ประชาชน สังคม ชุมชนและท้องถิ่นเป็นสำคัญ               

ข่าวเกี่ยวข้อง