CIVIL คว้าคะแนน CGR ระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” เป็นปีแรก

CIVIL คว้าคะแนน CGR ระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” เป็นปีแรก

CIVIL ได้รับคะแนนการประเมินบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” เป็นปีแรก จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ยกมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่การบริหารงานด้วยความโปร่งใส คำนึงถึงบทบาทผู้มีส่วนได้เสีย และ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม มุ่งเน้นสร้างองค์กรเติบโตยั่งยืน

นายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ CIVIL ผู้นำบริษัทก่อสร้างครบวงจรชั้นนำของไทย เปิดเผยว่า บริษัทได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) หรือ สัญลักษณ์ 5 ดาว จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2566 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2023 : CGR)

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว บริษัทได้รับการประเมินในระดับ 5 ดาว เป็นปีแรก ถือเป็นการยกมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีเลิศ สะท้อนจากการแนวทางการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ด้วยความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบของกรรมการ พร้อมเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างคุณค่าให้กิจการ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

ในปี 2566 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น 782 บริษัท และ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีเลิศ โดยมีการพัฒนาหลักเกณฑ์ให้มีรายละเอียดมากขึ้นตามมาตรฐานสากล และ ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยหลักเกณฑ์ 172 ข้อ ที่มีการเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาธุรกิจต่อเนื่องและยั่งยืนได้ในระยะยาว รวมถึงการปรับบทบาท และ ภาวะผู้นําของคณะกรรมการในเชิงรุก ซึ่งเป็นไปตามหลักการใน CG Code และ สอดคล้องกับความคาดหวังของนักลงทุน

ข่าวเกี่ยวข้อง